出师表注音版_出师表原文全拼音带翻译

出师表是诸葛亮在第一次北伐曹魏之前,写给汉蜀刘禅的,有种一去不复还的气势,在表中讲了先帝刘备对自己的知遇之恩,以及自己为报恩死而后已的决心,决定攻伐曹魏,最后还给刘禅讲了自己对于治理国家的一些心得。本文主要是带拼音的出师表原文,最后加上了他的翻译,希望对出师表能有更好的理解。

chū shī biǎo 

出 师 表  

zhū gě liàng 

诸 葛 亮  

chén liàng yán : xiān dì chuàng yè wèi bàn ,ér zhōng dào bēng cú ;jīn tiān xià

臣 亮 言 : 先 帝 创 业 未 半 ,而 中 道 崩 殂 ;今 天 下

sān fēn ,yì zhōu pí bì ,cǐ chéng wēi jí cún wáng zhī qiū yě 。rán shì wèi zhī chén

三 分 ,益 州 疲 弊 ,此 诚 危 急 存 亡 之 秋 也 。然 侍 卫 之 臣 ,

bù xiè yú nèi ;zhōng zhì zhī shì ,wàng shēn yú wài zhě : gài zhuī xiān dì zhī shū 

,不 懈 于 内 ; 忠 志 之 士 , 忘 身 于 外 者 : 盖 追 先 帝 之 殊 

yù ,yù bào zhī yú bì xià yě 。chéng yí kāi zhāng shèng tīng ,yǐ guāng xiān dì yí 

遇 ,欲 报 之 于 陛 下 也 。 诚 宜 开 张 圣 听 ,以 光 先 帝 遗 

dé ,huī hóng zhì shì zhī qì ;bù yí wàng zì fěi bó ,yǐn yù shī yì ,yǐ sāi zhōng jiàn 

德 ,恢 弘 志 士 之 气 ;不 宜 妄 自 菲 薄 ,引 喻 失 义 ,以 塞 忠 谏 

zhī lù yě 。

之 路 也 。

gōng zhōng fǔ zhōng ,jù wéi yī tǐ ;zhì fá zāng pǐ ,bù yí yì tóng : ruò yǒu zuò

宫 中 府 中 ,俱 为 一 体 ;陟 罚 臧 否 ,不 宜 异 同 : 若 有 作 

jiān fàn kē ,jí wéi zhōng shàn zhě ,yí fù yǒu sī ,lùn qí xíng shǎng ,yǐ zhāo bì xià 

奸 犯 科 ,及 为 忠 善 者 ,宜 付 有 司 ,论 其 刑 赏 ,以 昭 陛 下 

píng míng zhī zhì ;bù yí piān sī ,shǐ nèi wài yì fǎ yě 。shì zhōng 、shì láng guō 

平 明 之 治 ;不 宜 偏 私 ,使 内 外 异 法 也 。侍 中 、侍 郎 郭 

yōu zhī 、fèi yī 、dǒng yǔn děng ,cǐ jiē liáng shí ,zhì lǜ zhōng chún ,shì yǐ xiān 

攸 之 、费 祎 、 董 允 等 ,此 皆 良 实 ,志 虑 忠 纯 ,是 以 先 

dì jiǎn bá yǐ yí bì xià : yú yǐ wéi gōng zhōng zhī shì ,shì wú dà xiǎo ,xī yǐ zī

帝 简 拔 以 遗 陛 下 : 愚 以 为 宫 中 之 事 ,事 无 大 小 ,悉 以 咨 

zhī ,rán hòu shī xíng ,bì děi bì bǔ quē lòu ,yǒu suǒ guǎng yì 。jiāng jūn xiàng chǒng 

之 ,然 后 施 行 ,必 得 裨 补 阙 漏 ,有 所 广 益 。 将 军 向 宠 

,xìng xíng shū jūn ,xiǎo chàng jūn shì ,shì yòng zhī yú xī rì ,xiān dì chēng zhī 

, 性 行 淑 均 , 晓 畅 军 事 ,试 用 之 于 昔 日 , 先 帝 称 之 

yuē “néng ”,shì yǐ zhòng yì jǔ chǒng wéi dū : yú yǐ wéi yíng zhōng zhī shì ,shì 

曰 “ 能 ”,是 以 众 议 举 宠 为 督 : 愚 以 为 营 中 之 事 ,事 

wú dà xiǎo ,xī yǐ zī zhī ,bì néng shǐ háng zhèn hé mù ,yōu liè de suǒ yě 。

无 大 小 ,悉 以 咨 之 ,必 能 使 行 阵 和 睦 ,优 劣 得 所 也 。

qīn xián chén ,yuǎn xiǎo rén ,cǐ xiān hàn suǒ yǐ xīng lóng yě ;qīn xiǎo rén ,yuǎn 

亲 贤 臣 , 远 小 人 ,此 先 汉 所 以 兴 隆 也 ;亲 小 人 , 远

xián chén ,cǐ hòu hàn suǒ yǐ qīng tuí yě 。xiān dì zài shí ,měi yǔ chén lùn cǐ shì 

贤 臣 ,此 后 汉 所 以 倾 颓 也 。 先 帝 在 时 ,每 与 臣 论 此 事 

,wèi cháng bù tàn xī tòng hèn yú huán 、líng yě !shì zhōng 、shàng shū 、zhǎng shǐ 

,未 尝 不 叹 息 痛 恨 于 桓 、 灵 也 !侍 中 、 尚 书 、 长 史 

、cān jūn ,cǐ xī zhēn liàng sǐ jié zhī chén yě ,yuàn bì xià qīn zhī 、xìn zhī ,zé 

、参 军 ,此 悉 贞 亮 死 节 之 臣 也 ,愿 陛 下 亲 之 、信 之,则 

hàn shì zhī lóng ,kě jì rì ér dài yě 。 

汉 室 之 隆 ,可 计 日 而 待 也 。

chén běn bù yī ,gōng gēng nán yáng ,gǒu quán xìng mìng yú luàn shì ,bù qiú wén

臣 本 布 衣 , 躬 耕 南 阳 ,苟 全 性 命 于 乱 世 ,不 求 闻 

dá yú zhū hóu 。xiān dì bù yǐ chén bēi bǐ ,wěi zì wǎng qū ,sān gù chén yú cǎo lú 

达 于 诸 侯 。 先 帝 不 以 臣 卑 鄙 ,猥 自 枉 屈 ,三 顾 臣 于 草 庐 

zhī zhōng ,zī chén yǐ dāng shì zhī shì ,yóu shì gǎn jī ,suì xǔ xiān dì yǐ qū chí 

之 中 ,咨 臣 以 当 世 之 事 ,由 是 感 激 ,遂 许 先 帝 以 驱 驰 

。hòu zhí qīng fù ,shòu rèn yú bài jūn zhī jì ,fèng mìng yú wēi nàn zhī jiān : ěr 

。后 值 倾 覆 , 受 任 于 败 军 之 际 , 奉 命 于 危 难 之 间 : 尔 

lái èr shí yǒu yì nián yǐ 。

来 二 十 有 一 年 矣 。

xiān dì zhī chén jǐn shèn ,gù lín bēng jì chén yǐ dà shì yě 。shòu mìng yǐ lái

先 帝 知 臣 谨 慎 ,故 临 崩 寄 臣 以 大 事 也 。 受 命 以 来 

,sù yè yōu tàn ,kǒng fù tuō bù xiào ,yǐ shāng xiān dì zhī míng ;gù wǔ yuè dù lú ,

,夙 夜 忧 叹 , 恐 付 托 不 效 ,以 伤 先 帝 之 明 ;故 五 月 渡 泸 ,

shēn rù bù máo 。jīn nán fāng yǐ dìng ,jiá bīng yǐ zú ,dāng jiǎng lǜ sān jūn ,běi 

深 入 不 毛 。今 南 方 已 定 ,甲 兵 已 足 , 当 奖 率 三 军 ,北 

dìng zhōng yuán ,shù jié nú dùn ,rǎng chú jiān xiōng ,xīng fù hàn shì ,hái yú jiù 

定 中 原 ,庶 竭 驽 钝 , 攘 除 奸 凶 , 兴 复 汉 室 ,还 于 旧 

dū : cǐ chén suǒ yǐ bào xiān dì ér zhōng bì xià zhī zhí fèn yě 。zhì yú zhēn zhuó 

都 : 此 臣 所 以 报 先 帝 而 忠 陛 下 之 职 分 也 。至 于 斟 酌 

sǔn yì ,jìn jìn zhōng yán ,zé yōu zhī 、yī 、yǔn děng zhī rèn yě 。

损 益 ,进 尽 忠 言 ,则 攸 之 、祎 、允 等 之 任 也 。

yuàn bì xià tuō chén yǐ tǎo zéi xīng fù zhī xiào ,bù xiào zé zhì chén zhī zuì ,

愿 陛 下 托 臣 以 讨 贼 兴 复 之 效 ,不 效 则 治 臣 之 罪 ,

yǐ gào xiān dì zhī líng ;ruò wú xīng dé zhī yán ,zé zé yōu zhī 、yī 、yǔn děng zhī 

以 告 先 帝 之 灵 ;若 无 兴 德 之 言 ,则 责 攸 之 、祎 、允 等 之 

màn ,yǐ zhāng qí jiù 。bì xià yì yí zì móu ,yǐ zī zōu shàn dào ,chá nà yǎ yán ,shēn 

慢 ,以 彰 其 咎 。陛 下 亦 宜 自 谋 ,以 谘 诹 善 道 ,察 纳 雅 言 , 深 

zhuī xiān dì yí zhào 。chén bù shèng shòu ēn gǎn jī !jīn dāng yuǎn lí ,lín biǎo tì 

追 先 帝 遗 诏 。 臣 不 胜 受 恩 感 激 !今 当 远 离 ,临 表 涕 

qì ,bù zhī suǒ yún 。 

泣 ,不 知 所 云 。

翻译

先帝开创的大业未完成一半却中途去世了。现在天下分为三国,益州地区民力匮乏,这确实是国家危急存亡的时期啊。不过宫廷里侍从护卫的官员不懈怠,战场上忠诚有志的将士们奋不顾身,大概是他们追念先帝对他们的特别的知遇之恩(作战的原因),想要报答在陛下您身上。

(陛下)你实在应该扩大圣明的听闻,来发扬光大先帝遗留下来的美德,振奋有远大志向的人的志气,不应当随便看轻自己,说不恰当的话,以致于堵塞人们忠心地进行规劝的言路。 

皇宫中和朝廷里的大臣,本都是一个整体,奖惩功过,好坏,不应该有所不同。如果有做奸邪事情,犯科条法令和忠心做善事的人,应当交给主管的官,判定他们受罚或者受赏,来显示陛下公正严明的治理,而不应当有偏袒和私心,使宫内和朝廷奖罚方法不同。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等人,这些都是善良诚实的人,他们的志向和心思忠诚无二,因此先帝把他们选拔出来辅佐陛下。我认为(所有的)宫中的事情,无论事情大小,都拿来跟他们商量,这样以后再去实施,一定能够弥补缺点和疏漏之处,可以获得很多的好处。

将军向宠,性格和品行善良公正,精通军事,从前任用时,先帝称赞说他有才干,因此大家评议举荐他做中部督。我认为军队中的事情,都拿来跟他商讨,就一定能使军队团结一心,好的差的各自找到他们的位置。

亲近贤臣,疏远小人,这是西汉之所以兴隆的原因;亲近小人,疏远贤臣,这是东汉之所以衰败的原因。先帝在世的时候,每逢跟我谈论这些事情,没有一次不对桓、灵二帝的做法感到叹息痛心遗憾的。侍中、尚书、长史、参军,这些人都是忠贞诚实、能够以死报国的忠臣,希望陛下亲近他们,信任他们,那么汉朝的兴隆就指日可待了。

我本来是平民,在南阳务农亲耕,在乱世中苟且保全性命,不奢求在诸侯之中出名。先帝不因为我身份卑微,见识短浅,降低身份委屈自己,三次去我的茅庐拜访我,征询我对时局大事的意见,我因此十分感动,就答应为先帝奔走效劳。后来遇到兵败,在兵败的时候接受任务,在危机患难之间奉行使命,那时以来已经有二十一年了。

先帝知道我做事小心谨慎,所以临终时把国家大事托付给我。接受遗命以来,我早晚忧愁叹息,只怕先帝托付给我的大任不能实现,以致损伤先帝的知人之明,所以我五月渡过泸水,深入到人烟稀少的地方。现在南方已经平定,兵员装备已经充足,应当激励、率领全军将士向北方进军,平定中原,希望用尽我平庸的才能,铲除奸邪凶恶的敌人,恢复汉朝的基业,回到旧日的国都。这就是我用来报答先帝,并且尽忠陛下的职责本分。

至于处理事务,斟酌情理,有所兴革,毫无保留地进献忠诚的建议,那就是郭攸之、费祎、董允等人的责任了。

希望陛下能够把讨伐曹魏,兴复汉室的任务托付给我,如果没有成功,就惩治我的罪过,(从而)用来告慰先帝的在天之灵。如果没有振兴圣德的建议,就责罚郭攸之、费祎、董允等人的怠慢,来揭示他们的过失;陛下也应自行谋划,征求、询问治国的好道理,采纳正确的言论,深切追念先帝临终留下的教诲。我感激不尽。

今天(我)将要告别陛下远行了,面对这份奏表禁不住热泪纵横,也不知说了些什么。  

三国这段历史之所以这么有魅力,一部《三国演义》将天下战役、人物特性都写遍了,在三国战役中作者更是将三十六计等兵法溶于其中,在人物描写中突出了蜀国丞相诸葛亮的神机妙算。

而诸葛亮流传下来的作品中,以《出师表》最为著名,其他还有《隆中对》、《诫子书》等等。

网站地图

网站部分内容转自网络,若侵犯了您的权益,请联系我们:xiayugecom#163#com