出师表原文朗读MP3配音_拼音版

更新:2018-09-23

出师表是三国时期蜀汉丞相诸葛亮写给后主刘禅的一封信,因为内容情感丰富,现被选人教版初中语文九年级上册教科书,本文是关于出师表的MP3配音朗读,加辅以出师表拼音版,可以跟着出师表的原文拼音以及主持人的mp3配音一起朗读。

 

出师表MP3配音朗读

 

出师表原文拼音

chū shī biǎo 

出 师 表 

zhū gě liàng 

诸 葛 亮 

chén liàng yán : xiān dì chuàng yè wèi bàn ,ér zhōng dào bēng cú ;jīn tiān xià

臣 亮 言 : 先 帝 创 业 未 半 ,而 中 道 崩 殂 ;今 天 下 

sān fēn ,yì zhōu pí bì ,cǐ chéng wēi jí cún wáng zhī qiū yě 。rán shì wèi zhī chén

三 分 ,益 州 疲 弊 ,此 诚 危 急 存 亡 之 秋 也 。然 侍 卫 之 臣 

,bù xiè yú nèi ;zhōng zhì zhī shì ,wàng shēn yú wài zhě : gài zhuī xiān dì zhī shū

,不 懈 于 内 ; 忠 志 之 士 , 忘 身 于 外 者 : 盖 追 先 帝 之 殊 

yù ,yù bào zhī yú bì xià yě 。chéng yí kāi zhāng shèng tīng ,yǐ guāng xiān dì yí

遇 ,欲 报 之 于 陛 下 也 。 诚 宜 开 张 圣 听 ,以 光 先 帝 遗

dé ,huī hóng zhì shì zhī qì ;bù yí wàng zì fěi bó ,yǐn yù shī yì ,yǐ sāi zhōng jiàn

德 ,恢 弘 志 士 之 气 ;不 宜 妄 自 菲 薄 ,引 喻 失 义 ,以 塞 忠 谏 

zhī lù yě 。

之 路 也 。

gōng zhōng fǔ zhōng ,jù wéi yī tǐ ;zhì fá zāng pǐ ,bù yí yì tóng : ruò yǒu zuò

宫 中 府 中 ,俱 为 一 体 ;陟 罚 臧 否 ,不 宜 异 同 : 若 有 作 

jiān fàn kē ,jí wéi zhōng shàn zhě ,yí fù yǒu sī ,lùn qí xíng shǎng ,yǐ zhāo bì xià

奸 犯 科 ,及 为 忠 善 者 ,宜 付 有 司 ,论 其 刑 赏 ,以 昭 陛 下 

píng míng zhī zhì ;bù yí piān sī ,shǐ nèi wài yì fǎ yě 。shì zhōng 、shì láng guō

平 明 之 治 ;不 宜 偏 私 ,使 内 外 异 法 也 。侍 中 、侍 郎 郭 

yōu zhī 、fèi yī 、dǒng yǔn děng ,cǐ jiē liáng shí ,zhì lǜ zhōng chún ,shì yǐ xiān

攸 之 、费 祎 、 董 允 等 ,此 皆 良 实 ,志 虑 忠 纯 ,是 以 先 

dì jiǎn bá yǐ yí bì xià : yú yǐ wéi gōng zhōng zhī shì ,shì wú dà xiǎo ,xī yǐ zī

帝 简 拔 以 遗 陛 下 : 愚 以 为 宫 中 之 事 ,事 无 大 小 ,悉 以 咨

zhī ,rán hòu shī xíng ,bì děi bì bǔ quē lòu ,yǒu suǒ guǎng yì 。jiāng jūn xiàng chǒng

之 ,然 后 施 行 ,必 得 裨 补 阙 漏 ,有 所 广 益 。 将 军 向 宠 

,xìng xíng shū jūn ,xiǎo chàng jūn shì ,shì yòng zhī yú xī rì ,xiān dì chēng zhī

, 性 行 淑 均 , 晓 畅 军 事 ,试 用 之 于 昔 日 , 先 帝 称 之 

yuē “néng ”,shì yǐ zhòng yì jǔ chǒng wéi dū : yú yǐ wéi yíng zhōng zhī shì ,shì

曰 “ 能 ”,是 以 众 议 举 宠 为 督 : 愚 以 为 营 中 之 事 ,事 

wú dà xiǎo ,xī yǐ zī zhī ,bì néng shǐ háng zhèn hé mù ,yōu liè de suǒ yě 。

无 大 小 ,悉 以 咨 之 ,必 能 使 行 阵 和 睦 ,优 劣 得 所 也 。

qīn xián chén ,yuǎn xiǎo rén ,cǐ xiān hàn suǒ yǐ xīng lóng yě ;qīn xiǎo rén ,yuǎn

亲 贤 臣 , 远 小 人 ,此 先 汉 所 以 兴 隆 也 ;亲 小 人 , 远 

xián chén ,cǐ hòu hàn suǒ yǐ qīng tuí yě 。xiān dì zài shí ,měi yǔ chén lùn cǐ shì

贤 臣 ,此 后 汉 所 以 倾 颓 也 。 先 帝 在 时 ,每 与 臣 论 此 事 

,wèi cháng bù tàn xī tòng hèn yú huán 、líng yě !shì zhōng 、shàng shū 、zhǎng shǐ

,未 尝 不 叹 息 痛 恨 于 桓 、 灵 也 !侍 中 、 尚 书 、 长 史 

、cān jūn ,cǐ xī zhēn liàng sǐ jié zhī chén yě ,yuàn bì xià qīn zhī 、xìn zhī ,zé

、参 军 ,此 悉 贞 亮 死 节 之 臣 也 , 愿 陛 下 亲 之 、信 之 ,则

hàn shì zhī lóng ,kě jì rì ér dài yě 。

汉 室 之 隆 ,可 计 日 而 待 也 。

chén běn bù yī ,gōng gēng nán yáng ,gǒu quán xìng mìng yú luàn shì ,bù qiú wén

臣 本 布 衣 , 躬 耕 南 阳 ,苟 全 性 命 于 乱 世 ,不 求 闻 

dá yú zhū hóu 。xiān dì bù yǐ chén bēi bǐ ,wěi zì wǎng qū ,sān gù chén yú cǎo lú

达 于 诸 侯 。 先 帝 不 以 臣 卑 鄙 ,猥 自 枉 屈 ,三 顾 臣 于 草 庐

zhī zhōng ,zī chén yǐ dāng shì zhī shì ,yóu shì gǎn jī ,suì xǔ xiān dì yǐ qū chí

之 中 ,咨 臣 以 当 世 之 事 ,由 是 感 激 ,遂 许 先 帝 以 驱 驰 

。hòu zhí qīng fù ,shòu rèn yú bài jūn zhī jì ,fèng mìng yú wēi nàn zhī jiān : ěr

。后 值 倾 覆 , 受 任 于 败 军 之 际 , 奉 命 于 危 难 之 间 : 尔

lái èr shí yǒu yì nián yǐ 。

来 二 十 有 一 年 矣 。

xiān dì zhī chén jǐn shèn ,gù lín bēng jì chén yǐ dà shì yě 。shòu mìng yǐ lái

先 帝 知 臣 谨 慎 ,故 临 崩 寄 臣 以 大 事 也 。 受 命 以 来 

,sù yè yōu tàn ,kǒng fù tuō bù xiào ,yǐ shāng xiān dì zhī míng ;gù wǔ yuè dù lú ,

,夙 夜 忧 叹 , 恐 付 托 不 效 ,以 伤 先 帝 之 明 ;故 五 月 渡 泸 ,

shēn rù bù máo 。jīn nán fāng yǐ dìng ,jiá bīng yǐ zú ,dāng jiǎng lǜ sān jūn ,běi

深 入 不 毛 。今 南 方 已 定 ,甲 兵 已 足 , 当 奖 率 三 军 ,北 

dìng zhōng yuán ,shù jié nú dùn ,rǎng chú jiān xiōng ,xīng fù hàn shì ,hái yú jiù

定 中 原 ,庶 竭 驽 钝 , 攘 除 奸 凶 , 兴 复 汉 室 ,还 于 旧 

dū : cǐ chén suǒ yǐ bào xiān dì ér zhōng bì xià zhī zhí fèn yě 。zhì yú zhēn zhuó

都 : 此 臣 所 以 报 先 帝 而 忠 陛 下 之 职 分 也 。至 于 斟 酌 

sǔn yì ,jìn jìn zhōng yán ,zé yōu zhī 、yī 、yǔn děng zhī rèn yě 。

损 益 ,进 尽 忠 言 ,则 攸 之 、祎 、允 等 之 任 也 。

yuàn bì xià tuō chén yǐ tǎo zéi xīng fù zhī xiào ,bù xiào zé zhì chén zhī zuì ,

愿 陛 下 托 臣 以 讨 贼 兴 复 之 效 ,不 效 则 治 臣 之 罪 ,

yǐ gào xiān dì zhī líng ;ruò wú xīng dé zhī yán ,zé zé yōu zhī 、yī 、yǔn děng zhī

以 告 先 帝 之 灵 ;若 无 兴 德 之 言 ,则 责 攸 之 、祎 、允 等 之 

màn ,yǐ zhāng qí jiù 。bì xià yì yí zì móu ,yǐ zī zōu shàn dào ,chá nà yǎ yán ,shēn

慢 ,以 彰 其 咎 。陛 下 亦 宜 自 谋 ,以 谘 诹 善 道 ,察 纳 雅 言 , 深 

zhuī xiān dì yí zhào 。chén bù shèng shòu ēn gǎn jī !jīn dāng yuǎn lí ,lín biǎo tì

追 先 帝 遗 诏 。 臣 不 胜 受 恩 感 激 !今 当 远 离 ,临 表 涕

qì ,bù zhī suǒ yún 。

泣 ,不 知 所 云 。

三国这段历史之所以这么有魅力,一部《三国演义》将天下战役、人物特性都写遍了,在三国战役中作者更是将三十六计等兵法溶于其中,在人物描写中突出了蜀国丞相诸葛亮的神机妙算。

而诸葛亮流传下来的作品中,以《出师表》最为著名,其他还有《隆中对》、《诫子书》等等。

网站地图

网站部分内容转自网络,若侵犯了您的权益,请联系我们:xiayugecom#163#com